Beleidsplan Stichting Welzijn Zeevarenden Rotterdam

Dit beleidsplan betreft Stichting Zeemanshuis Rotterdam thans genaamd Stichting Welzijn Zeevarenden Rotterdam (de Stichting). De Stichting kan de verkorte naam: SWZR of de Engelse naam: Seafarers’ Welfare Rotterdam voeren.

Dit aangepast beleidsplan geldt met ingang van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2021.

De Stichting is bij notariële akte opgericht op 18 februari 1981. De statuten zijn op 1 januari 2016 gewijzigd.

Het stichtingsbestuur bestaat uit vrijwilligers.

Het door de Stichting in deze periode te voeren beleid is afhankelijk van de ontwikkelingen van en initiatieven in het Rotterdamse havengebied en omgeving en het bedrag van de aan haar ter beschikking staande gelden. Indien deze factoren wijzigen, zal de Stichting daarop anticiperen en haar beleid aanpassen. Het beleid is hiermee feitelijk dynamisch.

Bij het formuleren van het door de Stichting te voeren beleid concentreert de Stichting zich op haar statutaire doelstelling.

De Stichting heeft ten doel het welzijn van zeevarenden in het Rotterdamse havengebied en omgeving te bevorderen of ten dienste te laten zijn en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

         Financiële steun te verlenen

         Contacten te onderhouden met maritiem gerelateerde organisaties en instituten

         Werving en beheer van financiële middelen.

De financiële steunverlening in het kader van de doelstelling kan jaarlijks in totaal niet meer bedragen dan het bedrag van de inkomsten uit beleggingen, vermeerderd met tien procent (10%) van het eigen vermogen aan het begin van het boekjaar.

De Stichting zet zich altijd in voor het nastreven van haar statutaire doelstelling.

De Stichting beoogt het dienen van het algemeen belang en heeft met het totaal van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk.

Met betrekking tot de gang van zaken zal de Stichting elk jaar een jaarverslag opmaken.
Met de activiteiten van de Stichting wordt het algemeen belang gediend.
Een aanvraag om de ANBI-status met ingang van 1 januari 2008 te verkrijgen is bij beschikking  gehonoreerd.

Bestuur van de Stichting met ingang van 1 januari 2021 

Het bestuur bestaat uit de navolgende personen:

Voorzitter – A.C. (Arend) Boer

Vice Voorzitter / Secretaris – mr. M. (Martin)  Beijneveld

Penningmeester – drs. F.J. (Erik) Wijnstok RA

Wijzigingen in het bestuur worden gemeld aan de Kamer van Koophandel en worden vermeld op de website.
Het bestuur houdt de Stichting in stand en zorgt voor een positief saldo aan liquide middelen om de doelstelling van de Stichting uit te kunnen voeren.
Van alle vergaderingen worden notulen gemaakt.

Activiteiten

De activiteiten van de Stichting zijn gericht op het realiseren van haar doelstellingen

Vermogen

Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door:

         Subsidies en andere bijdragen

         Schenkingen, erfstellingen en legaten

         Alle andere verkrijgingen en baten.

Beheer van gelden
De Stichting  beheert haar vermogen overeenkomstig haar doel.

Alle opbrengsten en kosten worden in beginsel verantwoord in de periode waarop zij betrekking hebben.

Besteding van gelden
Het bestuur bepaalt het beleid van de Stichting teneinde haar doel te realiseren. Het bestuur gebruikt de beschikbare gelden zo goed mogelijk en vermijdt verspilling.
Om te komen tot een gerichte en doeltreffende besteding van gelden kan een financiële planning voor een aantal jaren worden opgesteld.
Bestuursleden ontvangen een vergoeding voor gemaakte kosten.

Overige Informatie

Het e-mailadres van de stichting is  info@welzijnzeevarenden.nl