Beleidsplan Stichting Welzijn Zeevarenden Rotterdam

Dit beleidsplan betreft Stichting Zeemanshuis Rotterdam dan genaamd Stichting Welzijn Zeevarenden Rotterdam (de Stichting). De Stichting kan de verkorte naam: SWZR of de Engelse naam: Seafarers’ Welfare Rotterdam voeren.

Dit aangepast beleidsplan met ingang van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2023.

De Stichting is bij notariële akte opgericht op 18 februari 1981. De statuten zijn op 1 januari 2016 gewijzigd.

Het stichtingsbestuur bestaat uit vrijwilligers.

Het door de Stichting in deze periode is afhankelijk van de ontwikkeling van en opgesteld in het Rotterdamse havengebied en de omgeving en het bedrag van de aan haar ter beschikkingstelling. Indien deze factoren wijzigen, zal de Stichting anticiperen en haar beleid aanpassen. Het beleid is feitelijk feitelijk.

Bij het ontwerp van het door de Stichting te voeren beleid ontwerpt de Stichting zich op haar statutaire doel.

De Stichting heeft ten doel het welzijn van zeevarenden in het Rotterdamse havengebied te laten zijn en voorts al in de ruimste zin met één en ander verband houdt, beter behoren en/of betere bevordering kan en zijn.

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

Financiële steun te beheren

 Contacten te onderhouden met maritiem gerelateerde organisaties en instituten

 Werving en beheer van financiële middelen.

De financiële steunverlening in het kader van de procentuele doelstelling kan jaarlijks in totaal niet meer bedragen dan het bedrag van de inkomsten uit het totaal van de inkomsten (10%) van het vermogen aan het begin van het eigen geld.

De Stichting zet zich altijd in voor het nastreven van haar statutaire doelstelling.

De Stichting levert het algemeen belang en heeft het totaal van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoog.

Met betrekking tot de gang van zaken zal de Stichting elk jaar een jaarverslag opmaken.
Met de activiteiten van de Stichting wordt het algemeen belang gediend.
Een aanvraag om de ANBI-status met ingang van 1 januari 2008 te verkrijgen is bij beschikking gehonoreerd.

Bestuur van de Stichting met ingang van 1 januari 2022 

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter – AC (Arend) Boer

Vice-voorzitter / secretaris – dhr. M. (Martin) Beijneveld

Penningmeester-drs. FJ (Erik) Wijnstok RA

Wijzigingen in het bestuur worden gemeld aan de Kamer van Koophandel en vermeld op de website.
Het bestuur houdt de Stichting in stand en zorgt voor een positief saldo aan liquide middelen om de Stichting van de Stichting uit te kunnen voeren.
Van alle handelingen worden notulen gemaakt.

activiteiten

De activiteiten van de Stichting zijn gericht op het realiseren van haar doelstellingen

Vermogen

Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door:

 Subsidies en andere bijdragen

 Schenkingen, erfstellingen en legaten

 Alle andere verkrijgingen en baten.

Beheer van gebruik
De Stichting beheer haar vermogens haar doel.

Alle handelingen en kosten worden in de periode verantwoord in de periode waarin zij betrekking hebben.

Besteding van gelden
Het bestuur bepaalt het beleid van de Stichting haar doel te realiseren. Het bestuur gebruikt de gelden zo goed mogelijk en vermijdt verspilling.
Om te komen tot een gerichte en effectieve besteding van gelden kan een financiële planning voor een aantal jaren worden opgesteld.
Bestuursleden ontvangen een vergoeding voor gemaakte kosten.

Overige informatie

Het e-mailadres van de stichting is  info@welzijnzeevarenden.nl